آیا جا به جایی استاپ لاس یا تیک پرافیت نیاز به پرداخت کمیسیون یا اسپرد بیشتر دارد؟


جا به جایی استاپ لاس یا تیک پرافیت، نیاز به پرداخت کمیسیون یا اسپرد بیشتر ندارد. اما طبیعتا در صورتی که معامله شما با زیان بسته شود، زیان شما توجه به میزان و سمت تغییری که در این مقادیر ایجاد می کنید، ممکن است بیشتر یا کمتر شود.

پاسخ صدها پرسش متداول

در مرکز پشتیبانی ایران بورس آنلاین پاسخ تمامی پرسش هایی که ممکن است برای مشتریان پیش آيد با زیانی ساده توضیح داده شده است. کافی است که در نوار جستجو سوال خودتان را تایپ کنید